Nieuws

Agenda ALV 2019
3 april 2019

Op donderdag 11 april wordt de Algemene Ledenvergadering van de EHBO-vereniging Enschede gehouden in ons gebouw aan de Roomweg 167. De vergadering begint om 19:30 uur. De relevante stukken liggen vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

De agenda is als volgt:

 1. Opening & procedure
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2018
 5. Secretarieel verslag 2018-2019
 6. Financieel verslag over 2018
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Begroting 2020
 9. Vooruitblik
 10. Jubilarissen
 11. Verkiezing voorzitter
 12. Verkiezing bestuursleden
 13. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 14. Rondvraag