Nieuws

Algemene Ledenvergadering - donderdag 12 mei 2022
24 april 2022

Op donderdag 12 mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering begint om 19:30 uur. De relevante stukken liggen vanaf 19:00 uur ter inzage.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. In- en uitgaande post
 4. Notulen ALV 2021
 5. Secretarieel verslag 2021
 6. Financieel verslag over 2021
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Contributieverhoging m.i.v. 2023
 9. Begroting 2023
 10. Vooruitblik
 11. Verkiezing bestuursleden
 12. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 13. Rondvraag

Leon Jansen en André Spoelstra zijn aftredend en herkiesbaar als bestuurslid. Daarnaast hebben we nog één vacature voor de functie van bestuurslid. Kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich via e-mail melden bij de secretaris van de vereniging. Dit kan tot en met maandag 9 mei.

Nu het eindelijk weer kan, willen we onze leden uitnodigen om samen met het bestuur na de Algemene Ledenvergadering een drankje te drinken en samen te proosten op het nieuwe seizoen. Ook als je niet naar de Algemene Ledenvergadering komt, ben je hiervoor van harte welkom vanaf 20.30 uur.

Voor de Algemene Ledenvergadering en de aansluitende borrel is vooraf aanmelden noodzakelijk. Aanmelden kan via deze link. Aanmelden kan tot en met maandag 9 mei.