Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van E.H.B.O. Vereniging Enschede, gevestigd te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073300. De EHBO-vereniging verzorgt opleidingen op het gebied van Eerste Hulp en verzorgt hulpverlening bij evenementen.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Ook beschrijven we in deze verklaring hoe lang en op welke wijze gegevens bewaard blijven, welke rechten u heeft op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens (en de eventuele consequenties daarvan). Tot slot beschrijven we hoe u een klacht kunt indienen indien u het niet eens bent met de verwerking van de persoonsgegevens.

U kunt onze contactgegevens vinden op de pagina contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De EHBO-vereniging Enschede verwerkt verschillende persoonsgegevens, veelal op basis van de grondslag 'uitvoering overeenkomst'. Indien u bij ons een opleiding of vervolgles wilt volgen, of hulpverlening bij een evenement wilt verzorgen, hebben wij uw contactgegevens nodig (bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over de startdatum van de opleiding of het rooster van de vervolglessen). Wij hebben uw contactgegevens ook nodig als u bij ons hulpverlening bij een evenement wilt aanvragen. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst betaald moet worden (bijvoorbeeld in geval van lessen of hulpverlening bij evenementen) verwerken wij eveneens betaalgegevens voor facturatie en boekhouding.

Onze opleidingen en vervolglessen zijn gericht op (her)certificering. Wij verwerken dan ook gegevens die noodzakelijk zijn voor dit doel. Wij houden bijvoorbeeld bij op welke momenten bepaalde bijscholingen gevolgd zijn, omdat wij dit bij certificerende instanties moeten kunnen overleggen en moeten kunnen controleren of u over alle noodzakelijke competenties beschikt bij het aanvragen van verlenging. Om die reden houden we ook vervaldata van diploma's bij.

Van actieve hulpverleners (mensen die namens de vereniging ingezet worden voor hulpverlening bij evenementen) houden wij extra gegevens bij, met name over de status (wel / geen aspirant of chauffeur), in bruikleen verstrekte verbandkoffers, kleding en andere (hulpverlenings)materialen en een eventuele resterende hulpverleningsverplichting. Dit met het oog op inplannen van diensten en eventueel terugvorderen van het materiaal bij beëindiging van het (actieve) lidmaatschap.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Bijna al onze gegevensverwerkingen doen wij op de grondslag 'uitvoering van een overeenkomst'. Dit zijn de overeenkomsten tot het volgen van lessen in het geval van cursisten, het lidmaatschap in het geval van niet-actieve en actieve leden en de opdracht tot het leveren van EHBO-dienstverlening door opdrachtgevers.

De volgende gegevensverwerking doen wij op de grondslag 'toestemming': actieve leden kunnen in het systeem voor dienstenplanning elkaars telefoonnummer(s) zien en hebben de mogelijkheid om elkaar een e-mailtje te sturen. Het e-mailadres van de afzender wordt daarbij gedeeld met de ontvanger. Tevens krijgen personen die op dezelfde dienst zijn ingedeeld een e-mail waarin ook de e-mailadressen zichtbaar zijn van andere ingedeelde personen. Actieve hulpverleners kunnen van elkaar zien bij welke diensten ze zijn ingedeeld en dienstleiders en beheerders van de dienstenplanner hebben inzage in de aanmeldingen van actieve leden voor diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Omwille van (her)certificering worden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met certificerende instanties, zoals, maar niet beperkt tot, Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatieraad / European Resuscitation Council. Dit heeft uitsluitend tot doel om examens of diploma's aan te vragen, dan wel diploma's of certificaten te verlengen. Het betreft hier uitsluitend die gegevens die door de certificerende organisatie verplicht zijn gesteld om het diploma of certificaat aan te vragen danwel te verlengen. Doorgaans betreft het hier naam, geboortedatum, diplomanummer, e-mailadres en (verklaring van) competenties.

De naam van actieve leden die zijn ingedeeld op een bepaalde dienst, zal gedeeld worden met de opdrachtgever van de betreffende dienst. Op verzoek van de opdrachtgever kan ook het telefoonnummer van een ingedeeld actief lid worden gedeeld met de opdrachtgever (bijvoorbeeld zodat dit kan worden opgenomen in een draaiboek), maar dit zal alleen gedaan worden na toestemming van het betreffende lid.

Bewaartermijn gegevens

Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard blijven dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij wettelijk anders is bepaald. Een voorbeeld hiervan is de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. Twee jaar na beëindiging van het actieve lidmaatschap zullen gegevens over (de inzet van) de betreffende persoon geanonimiseerd worden in de dienstenplanner.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn alleen technische cookies, om het inloggen in onze dienstenplanner mogelijk te maken. Wij gebruiken geen analytische cookies of cookies van derden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen voor misbruik, neem dan contact op met ons.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Tevens heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens die wij digitaal verwerken in een gestructureerd en veelgebruikt formaat aan u moeten kunnen aanleveren. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u (bij voorkeur via e-mail) bij ons indienen. Onze contactgegevens staan op deze pagina.

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor onze dienstverlening. Wanneer u ons verzoekt om gegevens te verwijderen of de toestemming tot gegevensverwerking intrekt, zal dit consequenties hebben voor uw (actieve) lidmaatschap, cursus of dienstaanvraag. Merk op dat het wijzigen van persoonsgegevens die op diploma's zijn vermeld kosten met zich mee kan brengen voor aanvraag van een nieuw diploma.

Indien u van mening bent dat er op onjuiste wijze wordt omgegaan met uw gegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Het bestuur kan besluiten om deze privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal te allen tijde de meest actuele versie van de privacyverklaring staan.

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van de EHBO-vereniging Enschede en is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

afbeelding bij privacyverklaring